The Liturgical Year – Lecture 3A

Fridays: The Lord’s Passion, Model for the Week

The Liturgical Year

Lecture 3 – November 17, 2010

First Hour – Fr. Andrew Younan
Fridays: The Lord’s Passion, Model for the Week

Martyrdom: A Share in the Lord’s Sacrifice

Primary Texts

I. Scripture

“Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men; for they will deliver you up to councils, and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles. When they deliver you up, do not be anxious how you are to speak or what you are to say; for what you are to say will be given to you in that hour; for it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death; and you will be hated by all for my name’s sake. But he who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next; for truly, I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel, before the Son of man comes. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master; it is enough for the disciple to be like his teacher, and the servant like his master. If they have called the master of the house Be-el’zebul, how much more will they malign those of his household.  So have no fear of them; for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, utter in the light; and what you hear whispered, proclaim upon the housetops. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground without your Father’s will. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore; you are of more value than many sparrows. So every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Do not think that I have come to bring peace on earth; I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; and a man’s foes will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it.”

      – Matthew 10:16-39

“I have said all this to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues; indeed,the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. And they will do this because they have not known the Father, nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes you may remember that I told you of them.

      – John 16:1-4

But [Stephen], full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God; and he said, “Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing at the right hand of God.” But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together upon him. Then they cast him out of the city and stoned him; and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he prayed, “Lord Jesus, receive my spirit.” And he knelt down and cried with a loud voice, “Lord, do not hold this sin against them.” And when he had said this, he fell asleep. And Saul was consenting to his death. And on that day a great persecution arose against the church in Jerusalem; and they were all scattered throughout the region of Judea and Sama’ria, except the apostles.

      – Acts 7:55-8:1

Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I complete what is lacking in Christ’s afflictions for the sake of his body, that is, the church, of which I became a minister according to the divine office which was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations but now made manifest to his saints.

      – Colossians 1:24-26
II. Liturgy

– You molded me and placed your hand on me.In the beginning, God

Adam formed from earth

on Friday, and breathed

spirit into him,

giving him speech,

that he may sing him praise.

– An ignorant and unwise nation.

On a Friday, Jews

crucified our Lord

upon Golgotha,

and that day the Lord

killed murderous Death,

and raised up our race.

– Gwaltan w-samt‘lay ydhakh.Ba-‘ruta brashyth,

gawleh Alaha

l-Adam min ‘apra,

wanpah beh ruha,

w-‘awdeh mallala

d-nizmar leh shuha.

– ‘amma sakhla w-la wa hakkyma.

Ba-‘ruta salwuy

yudha-yi l-Marah

‘al resh ga-ghol-ta,

w-ba’ruta qatleh

l-mawta qatola

w-nahmeh la-kyanan.

ܓܒܲܠܬܵܢܝ ܘܣܵܡܬ

ܥܠܲܝ ܐܝܼܖܵܟܼ.

ܒܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ

ܓܲܒܼܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕܵܡ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ. ܘܲܢܦܲܚ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ.

ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܡܲܠܵܠܵܐ ܕܢܸܙܡܲܪ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ.

ܥܲܡܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܟܝܼܡܵܐ.ܒܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܨܲܠܒܼܘܼܗܝ ܝܗ݇ܘܼܖܵܝܹ̈ܐ ܠܡܵܪܲܢ ܥܲܠ ܪܹܫ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ.

ܘܒܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܩܲܛܠܹܗ ܠܡܲܘܬܵܐ ܩܵܛܘܿܠܵܐ. ܘܢܲܚܡܹܗ ܠܲܟܝܵܢܲܢ.

– All this happened, and we did not stray.

O Jesus Christ, the Savior,

the Lord and King of glory,

the martyrs who have loved you

have put to shame the devil.

With the angels rejoicing,

they stand before God’s throne now,

for they indeed subjected

the enemy beneath their feet.

– We have not denied your covenant.

O Jesus Christ, the Savior

who died for our salvation,

and treads the path to heaven:

the martyrs walked your footsteps!

They gave their bodies to torture,

to fire and to torment,

and gained, by their own necks’ blood,

kingly, eternal life above!

– The sound of praise and salvation in the dwelling of the just.

At the voice of the martyrs,

who sowed peace in creation,

the angels fly, descending,

to the holy place quickly.

The ranks of angels cry out

along with all the martyrs:

“Holy are you, O Lord of all,

who raised the race of mortals!”

ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܓܕܲܫ ܠܲܢ ܘܠܵܐ ܛܥܲܝܢܵܟܼ.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ. ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܪܲܚܡܘܼܗܝ ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܹܗ.

ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܐܲܒܗܸܬܼܘ ܗ݇ܘܵܘ.

ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܚܵܖܹܝܢ ܒܲܡܪ̈ܲܘܡܹܐ. ܘܲܩܖܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ. ܘܠܲܒܥܸܠܕܲܪܵܐ ܘܲܠܚܲܝܠܹܗ.

ܬܚܘܿܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝܗܘܿܢ ܫܲܥܒܸܖܘ ܗ݇ܘܵܘ.

ܘܠܵܐ ܕܲܓܸܠܢܲܢ ܒܲܩܝܵܡܵܟܼ.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܕܚܲܫ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܢ̈ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ.

ܘܲܕܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܥܸܩܒܼܵܬܹܗ̈ ܪܖܵܘ ܣܵܗ̈ܕܹܐ. ܘܝܲܗ݇ܒܼܘ ܓܘܼܫ݈ܡܗܘܿܢ ܠܲܣܪ̈ܵܩܹܐ. ܘܲܠܝܲܩܕܵܢܵܐ ܘܲܠܫܸܢܕܹ̈ܐ.

ܘܲܩܢܵܘ ܒܲܕܡܵܐ ܕܨܲܘܪܲ̈ܝܗܘܿܢ. ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ.

ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܲܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܡܲܫܟܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ.

ܠܩܵܠܗܘܿܢ ܕܣܵܗ̈ܕܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ. ܙܵܪ̈ܥܲܝ ܫܲܝܢܵܐ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. ܛܵܝܣܝܼܢ ܘܢܵܚܬܼܝܼܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܠܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܖܫܵܐ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬܼ. ܘܩܵܥ̈ܝܵܢ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܣܵܗ̈ܕܹܐ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ. ܩܲܕܝܼܫܲܬ ܐܘܿ